Stawka podatkowa a stomatolog dziecięcy

2019-02-06

Stomatolog dziecięcy! Co należy wiedzieć o stawkach podatkowych?


Stawkę podstawową 23% (a także stawki obniżone - 8% i 5%) stosuje się z mocy prawa, niezależnie od tego czy podatnik udokumentował wykonywaną czynność (na przykład wystawił fakturę VAT), prowadził ewidencję, złożył deklarację, czy też nie. Zastosowanie zaś stawki preferencyjnej (0%) - która zasadniczo obowiązuje w obrocie z zagranicą (w eksporcie towarów i WDT) - uzależnione jest od spełnienia przez podatnika ściśle określonych warunków, jeżeli chodzi o stanowisko jakim jest stomatolog dziecięcy http://dentystadladzieciwarszawa.pl/ . Określone ustawowo stawki VAT obowiązują jednakowo przy wszystkich czynnościach objętych podatkiem na terytorium kraju, to jest zarówno przy odpłatnej dostawie towarów i odpłatnym świadczeniu usług, jak i pozostałych czynnościach określonych wart. 5 ust. 1 i na wszystkich etapach obrotu towarami. Stomatolog dziecięcy doskonale powinien zdawać sobie z tego sprawę.


Zasadą jest stosowanie stawki podstawowej (23%), pozostałe stawki (poza transakcjami transgranicznymi) odnoszą się wyłącznie do towarów i usług, ściśle określonych w załącznikach do ustawy o VAT bądź też przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. W przepisach art. 41 ust. 14a - 14d, uregulowano- jako zasadę - tryb postępowania, przy każdorazowej zmianie stawek podatkowych. W myśl tych przepisów czynności podlegające opodatkowaniu VAT, które zostały wykonane przed dniem zmiany stawki, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu - czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku VAT obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania, jeżeli chodzi o działalność, gdzie usługi swoje wykonuje również stomatolog dziecięcy.


Stawka podstawowa 23% (oraz stawki obniżone 8% i 5%) obliczane są od obrotu netto tak zwanym rachunkiem „od stu”, to jest jako narzut na cenę netto. Stawka podstawowa VAT (23%) - zgodnie z art. 41 ust. l-ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, objętych opodatkowaniem VAT, z wyjątkiem tych towarów i usług, które na podstawie ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych do ustawy zostały opodatkowane stawkami niższymi (8%, 5%, 0%) lub w stosunku do których zastosowano zwolnienie podatkowe. Stąd też przepisy o VAT nie zawierają skonkretyzowanej listy towarów i usług, określającej zakres opodatkowania stawką podstawową 23%. Jeżeli zatem w stosunku do danego towaru lub usługi nie zostało wyraźnie określone w przepisach szczególnych, iż ma do nich zastosowanie niższa stawka podatkowa VAT, to tego rodzaju towar lub usługa zawsze podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku. Ma zatem zastosowanie do wszystkich towarów i usług, z wyjątkiem: towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT, towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (8% i 5%) oraz objętych stawką preferencyjną 0%. Stawkę podstawową stosuje się także do towarów i usług będących przedmiotem czynności, o których mowa wart. 5, niewymienionych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (PKWiU, PKOB), z wyjątkiem tych, dla których w ustawie o VAT lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę (art. 41 ust. 13), jeżeli chodzi o stomatologa dziecięcego.


W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej podane wyżej (lit. a) i b) limity, 8% stawkę podatku VAT, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej w aspekcie stomatolog dziecięcy. W zawartej wart. 41 ust. 12a definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie mieści się tzw. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu (na przykład zewnętrzne przyłącza budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektroenergetycznej, gazowej , a także zagospodarowanie i urządzenie terenów wokół budynku), co oznacza, że ta część robót budowlanych (budowa, remont, modernizacja), podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, to jest 23%. Ma to zastosowanie, jeżeli znajdujemy się w budynku i zajmujemy stanowisko takie jak stomatolog dziecięcy. W przypadku budownictwa, stawkę VAT w wysokości 8% - stosownie do§ 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z 4.04.2011 r. - stosuje się również do: robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; robót konserwacyjnych dotyczących oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa wart. 2 pkt 12 , lub ich części, z wyłączeniem lokali mieszkaniowych, lokali mieszkalnych w budynkach, gdzie wykonuje swoje usługi stomatolog dziecięcy.


Nie należy jednocześnie zapominać, że opodatkowania 8% stawką VAT w zakresie robót wymienionych wyżej w lit. b) nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy. Przy czym przez roboty konserwacyjne, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. Obniżoną 8% stawkę podatku - na podstawie § 7 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia z 4.04.2011 r. stosuje się także do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 8%. Stomatolog dziecięcy powinien zdawać sobie z tego sprawę.


Ciekawostką jest, że stawka podatku VAT w wysokości 0% stosowana jest na ogół do opodatkowania dostaw towarów w tak zwanych transakcjach transgranicznych (w WDT oraz eksporcie towarów), a w ograniczonym zakresie także do towarów i usług w obrocie krajowym (ściśle określonych w przepisach szczególnych). Stosowanie 0% stawki VAT - ze względu na specyfikę zwrotów VAT - jest w praktyce najwyższą formą preferencji w obowiązującym systemie VAT; w tym znaczeniu ma ona charakter zwolnienia od podatku z prawem odliczenia podatku naliczonego.